Parkeringsplassen

Visste du - Parkeringsplassen og bruken av disse

Parkeringsplassen

Alle kommunar har retningsliner for parkeringsplassar i høve reguleringsplanar. Kvart prosjekt skal setje av plassar til rørslehemma. Det skal vere plassar både til sykkel og bil. Det endelege talet plassar vert rekna ut frå ei norm i kvar kommune sett i høve til kva som skal etablerast. Gjesteplassar er rekna inn i norma.

Skriv ut