Omsyn til born og unge

Omsyn til born og unge

Utbygging vil i mange tilfelle kunne ha verknad på nærmiljøet og oppvekstvilkåra til born og unge.

Det er difor viktig at vi som planleggarar tek omsyn til behova deira. Det kan vere tilrettelegging av til dømes hundremeterskog eller leikeområde, møteplassar og trafikksikker skuleveg.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler