Kva er ein ROS-analyse?

Kva er ein ROS-analyse

Kva er ein ROS-analyse

Alle planskildringar skal innehalde ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse).

ROS-analyse er fastsett i plan- og bygningslova § 4-3. Planlegging etter lova skal fremme samfunnstryggleik ved å førebyggje risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur og materielle verdiar.
Desse analysane vert utarbeidd ut frå opne kjelder frå ulike offentlege instansar. Med meir nedbør vert slike vurderingar viktigare og viktigare!

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler