I alle planprosessar har vi møter med ulike offentlege myndigheiter

I alle planprosessar har vi møter med ulike offentlege myndigheiter

I alle planprosessar har vi møter med ulike offentlege myndigheiter

I alle planprosessar har vi møter med ulike offentlege myndigheiter.

Dei har det overordna ansvaret for å sikre at befolkninga og samfunnet sine interesser vert ivareteke.

Vi har dialog med kommunen og fylkeskommunen, vegvesenet og nokre gonger Fylkesmannen.

Skriv ut