Bergen kommune krev innleiande stadanalyse

Bergen kommune krev innleiande stadanalyse

Bergen kommune krev innleiande stadanalyse

I Bergen kommune er det krav om å utarbeide ein innleiande stadanalyse.

Stadanalysen skal seie noko om området, synleggjere staden sin eigenart, karakter og moglegheiter.

Den skal vere til hjelp for å kartleggje og forstå samanhengen mellom prosjektet og omgjevnadene, samt sørger for at ein tek omsyn til og utviklar staden sitt potensial.

Skriv ut