Straume næringspark

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring eller reguleringsendring i deler av reguleringsplan for Straume næringspark, med plan ID 1246_20010004, i Fjell kommune.

S 3 b Straume sentrum – utviding av plangrense

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8) vert det varsla om utviding av plangrense for pågåande arbeid med detaljregulering for s 3 b Straume sentrum, gnr. 35, bnr. 398 m. fl, Fjell kommune. Arbeidet med reguleringsplanen har no vist at det er naudsynt å utvide plangrensa noko.

Bildøyvegen 33

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring eller reguleringsendring i deler av reguleringsplan for Straume Næringspark, med plan ID 1246_20010004, i Fjell kommune.

Solsvik

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong reguleringsendring eller mindre endring av planID: 20070051 Solsvik 25/1 m. fl., Fjell kommune.