Lihiba AS

Plankart Galteråsen næring

Galteråsen næring

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID MED PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTGREIING I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid med planprogram og konsekvensutgreiing for Galteråsen næring gnr.137 bnr. 832 mfl. i Alver kommune. Reguleringsplan:Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande føresegner og planskildring som angir bruk, vern…