Eidslandet

Plankart Eidsøyra

Eidsøyra

Endring av gjeldande reguleringsplan for Eidsøyra etter forenkla prosess. Reguleringsplan Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande reguleringsføresegn og planskildring som angjer bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. Ein reguleringsplan fastset framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindande for nye tiltak eller utviding av eksisterande tiltak. Tiltakshavar og konsulent…