Eidegruppen as

Langøyna

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring eller reguleringsendring av planid 20090005, Del av gnr. 16 bnr. 40 – Langøyna.

Kolltveit/ Blommen

MINDRE REGULERINGSENDRING AV DETALJREGULERING FOR KOLLTVEIT/ BLOMMEN, GNR. 58, BNR. 94 M. FL., PLANID. 20090020, FJELL KOMMUNE