Døsje

Døsjeneset

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla om at det skal setjast i gong detaljregulering for Døsjeneset, gnr. 46, bnr. 26, 113 m. fl. – Døsje, Fjell kommune.