Brødrene Handegard Eigedom AS

Sætveit hyttefelt II

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering for Sætveit hyttefelt II, gnr. 32 bnr. 1,176 m.fl., i Jondal kommune. I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-9 vert forslag til planprogram i samband med reguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn.