Bildøyvegen

Bildøyvegen 33

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-14, varslar vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring eller reguleringsendring i deler av reguleringsplan for Straume Næringspark, med plan ID 1246_20010004, i Fjell kommune.

Bakkane

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Bakkane, gnr. 35, bnr. 172,365 m. fl. – Straume, i Fjell kommune.