B Telle Trearbeid AS

Skjelåsen

På vegne av tiltakshavar B Telle Trearbeid AS vil Ard arealplan as med dette varsle om endring av planid 20050101 Skjelåsen, Drange, gnr. 20 bnr. 34. Gjennomgang av merknader etter varsling vil avgjere om det vert ei mindre endring eller reguleringsendring.

Skjelåsen

Varsel om mindre endring, evt. reguleringsendring av planid 20050101 Skjelåsen, Drange, gnr. 20 bnr. 34. Os kommune.

Forlandsvågen

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast oppstart av områderegulering for Forlandsvågen, gnr. 15, bnr. 3, 51 m. fl., Sund kommune.