Austre Næsset

Austre Næsset

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Austre Næsset, gnr. 37, bnr. 289, m. fl., Fjell kommune.