Austmarka

Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av Detaljregulering for Austmarka Sør- Solstrand – Gnr. 479, bnr. 111 m.fl. – i Alver kommune. Reguleringsplan: Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande reguleringsføresegn og planskildring som syner bruk, vern og utforming av areal. Ein reguleringsplan fastset…

Austmarka øvre

På vegne av tiltakshavar Austmarka Panorama AS varslar Ard arealplan as med dette om at det vil verte søkt om mindre endring av planID 12602010000100 Austmarka øvre, gnr. 79, del av bnr. 11 og 102 m.fl. med heimel i plan og bygningsloven § 12-14.

Austmarka sentrum

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Austmarka sentrum, gnr. 79, bnr. 107, 109, 110 m. fl., Radøy kommune Plan ID 12602017000500).

Områdeplan for Austmarka – Storheim

Områdeplan for Austmarka – Storheim, planID 12602011000200