Alvøyvegen

Tjeldstø-Alvøyvegen

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong endring av planID 125920120003, reguleringsplan for Tjeldstø. Endringa omfattar gnr. 52, bnr. 142 m.fl., Øygarden kommune.