Aasgard sameige

Åsgard småbåthamn

Detaljreguleringsplan for Åsgard småbåthamn vart godkjent i kommunestyret i Lindås 21.06.18.

Åsgard småbåthamn

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Åsgard småbåthamn, gnr. 22, bnr. 6, 16, 17 m.fl. Lindås kommune.