Utrustningsbygget Solheimsgaten, Bergen kommune

Utrustningsbygget Solheimsgaten

Bystyret vedtok reguleringsplan for samlokalisering av helseinstitusjoner i Utrustningsbygget i Solheimsgaten 18. juni 2014.

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å samle flere helserelaterte tjenester i eksisterende bygg Utrustningsbygget – legevakt, barnelegevakt, sengepost for øyeblikkelig hjelp m.m. Eksisterende reguleringsformål endres fra «kontor, lager og industri» til «forretning, kontor og tjenesteyting». Inntil 10 % av bygget kan nyttes til forretning. Utrustningsbygget beholdes stort sett uendret i ytre form, utover noen mindre arbeider, blant annet overbygget ambulansemottak og tekniske rom samt fasadeendringer. Innvendig skal det bygges helt om.

Utrustningsbygget AS er tiltakshaver og Ard arealplan as har utført reguleringsplanarbeidet.

Skriv ut