Tjeldstø BF6

Tjeldstø BF6

Detaljreguleringsplan for Tjeldstø vart godkjent i kommunestyret i Øyarden kommune 22. mai. 2013 og stadfest hjå Fylkesmannen 28. okt. 2013. Tiltakshavar er Vacuri AS og Ard arealplan har vore konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Reguleringsplanen legg opp til 30 eine- og tomannsbustader.

Skriv ut