- Ard arealplan - https://www.ardarealplan.no -

Spildepollen, Sund kommune

Vedtatt planDetaljreguleringsplan for Spildepollen i Sund kommune vart vedtatt i kommunestyret 14. oktober. Planen legg til rette for etablering av 30-35 nye bustader, samt sikrar LNF-areal med omsynssone for landskap og kulturmiljø. Vacuri AS har vore oppdragsgjevar for reguleringsplanarbeidet.

Foto fra planområdet