Salhusvegen, Bergen kommune

Vedtatt plan

Detaljreguleringsplan for Salhusvegen i Bergen kommune ble vedtatt i bystyret 29. april 2015.

Planområdet er ca. 29 dekar og beliggende ved Mjølkeråen på sørsiden av FV 564
Salhusvegen, ca. 4,6 km vest for Åsane senter og ca. 1 km fra Toppe lokalsenter. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for konsentrert lavblokkbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse, maksimalt 86 nye boligenheter. Innenfor planområdet er det regulert areal til lekeplasser, uteoppholdsareal, parkering (Under grunnen), grønnstruktur og teknisk infrastruktur.

Matremarken as har vært oppdragsgiver og Origo Arkitektgruppe as har vært samarbeidende arkitekt i prosjektet.

Skriv ut