Publisert:

Langøyna

Mindre endring av planid 20090005, Del av gnr. 16 bnr. 40 – Langøyna blei vedteken i komite for plan og utvikling 05.12.2017.

På vegne av tiltakshavar Eide Gruppen AS har Ard arealplan as i samarbeid med Arkitekt Rolv Eide AS gjennomført den mindre reguleringsendringa.

Hensikta med endringa var å få gjort justeringar i plankart og føresegner for å unngå å gjere for store terrenginngrep ved utbygging av planområdet, samt gjere området meir funksjonelt for dei som skal bu der. I den gjeldande planen er det lagt opp til store terrenginngrep der enkelte av desse kan vere svært skjemmande for landskapet. Ved den mindre endringa ynskjer ein å minimere desse inngrepa og få ei betre terrengtilpassing av planen, samt ei betre plassering av enkelte av arealformåla. Antal bustader, utnyttingsgrad, storleik på leikeområder og grønstruktur blir i hovudsak behalde som det ligg i den gjeldande planen.

Tilsvarande

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.