- Ard arealplan - https://www.ardarealplan.no -

Kvamsvegen

Detaljreguleringsplan for Kvamsvegen, næring, gnr. 306 bnr. 190 m.fl., ble godkjent i Bergen bystyre 30.06.2018.
Planområdet er på ca. 23,4 daa og ligger like ved Kalsåsvatnet på Gaupås i Arna bydel.

Reguleringsplanen tar utgangspunkt i eksisterende situasjon med næringsaktivitet og regulerer inn de forhold som ligger til grunn for dagens aktivitet innenfor planområdet.

Samtidig som reguleringsplanen klargjør arealbruken i området sikrer den at det blir etablert avbøtende tiltak i strandsonen og for naboeiendommene. Tidligere utplanert område i strandsonen er allerede gjenopprettet og fylt tilbake slik at området i fremtiden naturlig vil fremstå som en integrert del av sumpskogen i strandsonen. Denne grøntbufferen vil også få en økt bredde ift. dagens situasjon og vil bli økt fra 30 til 40 meter. I tillegg setter reguleringsplanen krav om opparbeiding av voll mot mot Kalsåsvatnet, samt økning av høyde på eksisterende voll mot naboeiendommen i sør.

Reguleringsplanen gir ikke rom for utvidelse av dagens bruk da byggegrensen følger omrissene til eksisterende bygg og det således ikke åpnes for permanente tiltak utenfor disse. For resten av arealet avsatt til industri/lager, er det sikret gjennom reguleringsbestemmelsene at disse ikke kan bebygges.

Planen er utarbeidet av Ard arealplan as på oppdrag fra Rivenes Eiendom As.