Publisert:

Kvamsvegen

Detaljreguleringsplan for Kvamsvegen, næring, gnr. 306 bnr. 190 m.fl., ble godkjent i Bergen bystyre 30.06.2018.
Planområdet er på ca. 23,4 daa og ligger like ved Kalsåsvatnet på Gaupås i Arna bydel.

Reguleringsplanen tar utgangspunkt i eksisterende situasjon med næringsaktivitet og regulerer inn de forhold som ligger til grunn for dagens aktivitet innenfor planområdet.

Samtidig som reguleringsplanen klargjør arealbruken i området sikrer den at det blir etablert avbøtende tiltak i strandsonen og for naboeiendommene. Tidligere utplanert område i strandsonen er allerede gjenopprettet og fylt tilbake slik at området i fremtiden naturlig vil fremstå som en integrert del av sumpskogen i strandsonen. Denne grøntbufferen vil også få en økt bredde ift. dagens situasjon og vil bli økt fra 30 til 40 meter. I tillegg setter reguleringsplanen krav om opparbeiding av voll mot mot Kalsåsvatnet, samt økning av høyde på eksisterende voll mot naboeiendommen i sør.

Reguleringsplanen gir ikke rom for utvidelse av dagens bruk da byggegrensen følger omrissene til eksisterende bygg og det således ikke åpnes for permanente tiltak utenfor disse. For resten av arealet avsatt til industri/lager, er det sikret gjennom reguleringsbestemmelsene at disse ikke kan bebygges.

Planen er utarbeidet av Ard arealplan as på oppdrag fra Rivenes Eiendom As.

Tilsvarande

Paradis sentrum BB1

Paradis sentrum BB1

Reguleringsplanen for Paradis sentrum BB1 vart vedteke av bystyret i Bergen 15.12.2021.

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert