Kjevikdalen fyllplass, Lindås kommune

Vedtatt plan

Reguleringsplan for Kjevikdalen fyllplass vart vedtatt i kommunestyret i Lindås 24. september 2015. Planen legg til rette for utviding av NGIR sitt avfallsanlegg, areal for nytt reinseanlegg, og endring at bygningsstrukturar og eventuell utviding av administrasjonsbygget. Det er òg lagt inn ein 10 meter brei vegetasjonsskjerm langs deponiområdet.

Kommunen si saksutgreiing seier mellom anna at:

Utvidinga av området skjer innanfor dalføre som gjev ei naturleg topografisk skjerming/ avgrensing av tiltaket. Administrasjonen meiner planforslaget slik det no føreligg vil gje ei god løsing for utvikling av avfallsanlegget.

Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NGIR) har vore oppdragsgjevar for planarbeidet. Ard arealplan har utarbeidd reguleringsplanen.

For meir om saksutgreiinga, sjå: Lindås kommune

 

Skriv ut