Hjartøy

Endringsforslaget vart vedteke av Øygarden kommunestyre 13.juni 2018.

Endringa er utarbeidd av Ard arealplan på vegne av Alvheim Eigedom AS.

Areal satt til reguleringsføremålet Herberge/bevertning i gjeldande plan er endra til reguleringsføremålet fritidsbustad. Intensjonen i planframlegget er i all hovudsak den same. Arealet skal nyttast til fritidsbustad, men med noko mindre skala enn tidlegare. Gjeldande plan legg opp til ein type utleige av fritidsleilegheiter samt bevertning. Endringsframlegget opnar for å etablere fritidsbustader innanfor det same området som det i gjeldande plan var tenkt utleige av fritidsbustader og bevertning.

Skriv ut