Publisert:

Hjartøy

Endringsforslaget vart vedteke av Øygarden kommunestyre 13.juni 2018.

Endringa er utarbeidd av Ard arealplan på vegne av Alvheim Eigedom AS.

Areal satt til reguleringsføremålet Herberge/bevertning i gjeldande plan er endra til reguleringsføremålet fritidsbustad. Intensjonen i planframlegget er i all hovudsak den same. Arealet skal nyttast til fritidsbustad, men med noko mindre skala enn tidlegare. Gjeldande plan legg opp til ein type utleige av fritidsleilegheiter samt bevertning. Endringsframlegget opnar for å etablere fritidsbustader innanfor det same området som det i gjeldande plan var tenkt utleige av fritidsbustader og bevertning.

Tilsvarande

Steingardsvegen

Reguleringsplanen for Steingardsvegen vart vedteken i Fjell Kommunestyret  12. desember 2019.

Vollavegen

Reguleringsplanen for Vollavegen vart vedteke i Bystyret i Bergen kommune 22.mars 2017.

Eidet

Detaljreguleringsplan for Eidet, gnr. 36, bnr. 11 m.fl. Foldnes vart samrøystes vedteke i Fjell kommunestyre 26.05.2016.

Gulen industrihamn

Detaljreguleringsplan for Gulen industrihamn vart godkjent i kommunestyret i Gulen kommune den 18.10.18.


Publisert