Fortau langs Tyssevikvegen, Ulvik herad

Vedtatt plan

Reguleringsplan for fortau langs Tysseviksvegen vart vedtatt i Ulvik herad 26. august 2015. Planen legg til rette for trafikksikring og nytt tilbod for fotgjengarar og andre mjuke trafikantar med å regulere eit breitt fortau frå Ulvik sentrum til Prestabrekka. I tillegg legg planen opp til sanering og utbetring av avkøyrsler langs Tyssevikvegen, og tilrettelegger for snuplass for turistbussar, nye parkeringsplassar m.m.

Rådmannen skriv mellom anna i si innstilling at:
Planframlegget har vore gjenstand for ein omfattande prosess, der mange aktørar har vore på bana. Kravet frå Statens vegvesen om sanering av av-/innkjøringar i planområdet har vore utfordrande, då dei fysiske omgjevnadene er avgrensa, med hus tett på vegen. Administrasjonen er likevel av den oppfatning at det har munna ut i eit godt gjennomarbeidd planframlegg, med ei løysing som er den beste for trafikksikkerheita i området.

Ulvik herad har vore oppdragsgjevar for planarbeidet.

Skriv ut