Publisert:

Fortau langs Tyssevikvegen, Ulvik herad

Vedtatt plan

Reguleringsplan for fortau langs Tysseviksvegen vart vedtatt i Ulvik herad 26. august 2015. Planen legg til rette for trafikksikring og nytt tilbod for fotgjengarar og andre mjuke trafikantar med å regulere eit breitt fortau frå Ulvik sentrum til Prestabrekka. I tillegg legg planen opp til sanering og utbetring av avkøyrsler langs Tyssevikvegen, og tilrettelegger for snuplass for turistbussar, nye parkeringsplassar m.m.

Rådmannen skriv mellom anna i si innstilling at:
Planframlegget har vore gjenstand for ein omfattande prosess, der mange aktørar har vore på bana. Kravet frå Statens vegvesen om sanering av av-/innkjøringar i planområdet har vore utfordrande, då dei fysiske omgjevnadene er avgrensa, med hus tett på vegen. Administrasjonen er likevel av den oppfatning at det har munna ut i eit godt gjennomarbeidd planframlegg, med ei løysing som er den beste for trafikksikkerheita i området.

Ulvik herad har vore oppdragsgjevar for planarbeidet.

Tilsvarande

Aspedalen

Aspedalen

Reguleringsplanen for Aspedalen vart vedteken av bystyret i Bergen 24.11.2021.

Nordre Gommershaugen

Nordre Gommershaugen

Reguleringsplanen for Nordre Gommershaugen vart vedteke av bystyret i Bergen 16.06.2021. 

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert