Austre Strenghaugen, Fjell kommune

Vedtatt plan

Austre Strenghaugen gnr. 10, bnr. 224 m.fl. – Møvika (planid 20130008) vart godkjent i Fjell kommunestyre 18. juni 2015.

Ard arealplan har utarbeidd reguleringsplanen for Faktum Investering AS, og føremålet har vore å auke utnyttinga i området i høve til tidlegare plan, og å endre barnehageføremål til bustadføremål.

Reguleringsplanen legg til rette for oppføring av inntil 65 bustadeiningar, med tilhøyrande køyreveg, fortau, gangvegar, parkering, leikeplassar, uteopphaldsareal og grøntområde. Bustadane fordelar seg mellom einebustader, rekkehus og bustadblokk med 18 leiligheiter.

I framlegg til politisk handsaming står det mellom anna at:

Rådmannen meiner detaljreguleringa for Austre Strenghaugen legg opp til ei berekraftig utvikling som gjev effektiv ressursutnytting, god trafikktryggleik og eit godt bustadmiljø. Planframlegget har vore igjennom ein grundig, men effektiv prosess og rådmannen meiner det har blitt ein plan med gode kvalitetar. Det har vore eit godt samarbeid mellom tiltakshavar, plankonsulent og kommunen.

Skriv ut