Alver næringsområde

Detaljreguleringsplanen for Alver næringsområde vart godkjent i kommunestyret i Lindås 6. mars 2017.

Hovudføremålet med reguleringsplanen er å utvide den eksisterande næringsverksemda i området og få ein meir effektiv arealbruk i området. Ein vil også betra vegtilhøva innanfor planområdet og tilkomst til planområdet frå fylkesveg 565 gjennom utbygging av området. Det er teke inn rekkefølgjekrav knytt til utbetring av tilkomstvegen inn til planområdet.

Reguleringsplanen er utarbeidd i for grunneigarar Hillestad, Myking og Aase.

Skriv ut