Publisert:

Alver næringsområde

Detaljreguleringsplanen for Alver næringsområde vart godkjent i kommunestyret i Lindås 6. mars 2017.

Hovudføremålet med reguleringsplanen er å utvide den eksisterande næringsverksemda i området og få ein meir effektiv arealbruk i området. Ein vil også betra vegtilhøva innanfor planområdet og tilkomst til planområdet frå fylkesveg 565 gjennom utbygging av området. Det er teke inn rekkefølgjekrav knytt til utbetring av tilkomstvegen inn til planområdet.

Reguleringsplanen er utarbeidd i for grunneigarar Hillestad, Myking og Aase.

Tilsvarande

Grevlestølen

Grevlestølen

Reguleringsplanen vart vedteken av Voss heradsstyre 16.03.2023.

Østre Hopsvegen

Østre Hopsvegen

Reguleringsplanen for Østre Hopsvegen vart vedteke i Bergen bystyre 24.02.2021. Planforslaget er utarbeidd av Ard Arealplan i samarbeid med Link Arkitektur, på vegne av forslagsstillar […]

Midtunhaugen bustadar

Midtunhaugen bustadar

Reguleringsplanen for Midtunhaugen bustadar vart vedteke av bystyret i Bergen 27.04.2022.

Søvikdalen

Søvikdalen

Reguleringsplanen for Søvikdalen vart vedteke av bystyret i Bergen 27.10.2021. 


Publisert