Vedtatt reguleringsplan – Salhusveien 90

Vedtatt reguleringsplan – Salhusveien 90

Bystyret i Bergen vedtok i går vårt forslag til reguleringsplan som legger opp til at det bygges 86 nye boliger i Salhusveien 90. Boenhetene er fordelt på sju lavblokker på et område nord for Mjølkeråen. Planområdet er på ca. 29 daa, og er i dag et gårds- og verkstedsområde.

Lekeplasser og uteoppholdsareal er regulert på sørsiden av ny bebyggelse, skjermet for
trafikkstøy fra Salhusveien.I planen er de sju lavblokkene regulert i ulike byggehøyder på to, tre og fire etasjer. All bil- og sykkelparkering er lagt til garasjeanlegg under grunnen, og gjør boligområdet mer tilgjengelig for gående og syklende.

Matremarken as har vært oppdragsgiver og Origo Arkitektgruppe as har vært samarbeidende arkitekt i prosjektet.

Skriv ut