Publisert:

Vedtatt reguleringsplan for Austre Strenghaugen

Austre Strenghaugen gnr. 10, bnr. 224 m.fl. – Møvika, Fjell kommune

Kommunestyret i Fjell vedtok 18. juni 2015 detaljreguleringsplan for Austre Strenghaugen. Ard arealplan har utarbeidd reguleringsplanen for Faktum Investering AS, og føremålet har vore å auke utnyttinga i området i høve til tidlegare plan, og å endre barnehageføremål til bustadføremål.

Reguleringsplanen legg til rette for oppføring av inntil 65 bustadeiningar, med tilhøyrande køyreveg, fortau, gangvegar, parkering, leikeplassar, uteopphaldsareal og grøntområde. Bustadane fordelar seg mellom einebustader, rekkehus og bustadblokk med 18 leiligheiter.

I framlegg til politisk handsaming står det mellom anna at:

Rådmannen meiner detaljreguleringa for Austre Strenghaugen legg opp til ei berekraftig utvikling som gjev effektiv ressursutnytting, god trafikktryggleik og eit godt bustadmiljø. Planframlegget har vore igjennom ein grundig, men effektiv prosess og rådmannen meiner det har blitt ein plan med gode kvalitetar. Det har vore eit godt samarbeid mellom tiltakshavar, plankonsulent og kommunen.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]