Publisert:

Vedtatt områdeplan for Landboden

Landboden, Os sentrumKommunestyret i Os vedtok i går områdereguleringsplanen for Landboden. Planen er utarbeidd av Ard arealplan as i samarbeid med A/STAB as og b+b arkitekter as, for Os kommune og Bøe og Lepsøy Utbygging as.

Planen har til hensikt å utvikle Os sentrum som ein styrka handelsstad med å leggje til rette for fleire sentrumsnære bustader, fleire offentlege sentrumsnære parkeringsplassar, opprustning av infrastruktur og gode og trygge gangvegar. Sentrale tema i planarbeidet har vore kulturminne, flaumfare, dyreliv, grøntområde og trygge gangvegar.

Planforslaget regulerer nye bustadområde for 76 bustadeiningar, i tillegg kjem sentrumsføremål der det er opna for ein kombinasjon av bustader og næring. Planen regulerer òg ny aktivitetshall med kulturlokalar og moglegheiter for offentlege bustader. Elvepromenade er regulert gjennom heile planområdet og sikrar ålmenta tilgang til Oselva.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]