Publisert:

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23.

Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse på eiendommen gnr. 120 bnr. 113. Det forutsettes at eksisterende bebyggelse rives. Tiltaket er planlagt som to bygg på inntil to etasjer i tillegg til kjelleretasje. De to byggene er forbundet av en gangbro. Parkering vil finne sted i parkeringsanlegg i kjelleretasjen. Det er planlagt for et felles uteoppholdsareal for beboerne skjermet for støy fra veg.  Uteoppholdsareal vil få gode kvaliteter.

Planen ligger i byfortettingssone (BY) i gjeldende kommuneplan og oppfyller alle krav til denne sonen, herunder krav til parkeringsdekning, støy, bokvalitet og mengde og kvalitet på uteoppholdsarealer.

Planområdet ligger sentralt på Råstølen med kort avstand til Råstølen bybaneholdeplass og andre viktige målpunkt. Prosjektet er planlagt med særlig hensyn til områdekarakter, nabobebyggelse og myke trafikanter. Nybyggets volum søker å skape en naturlig overgang mellom nærliggende nabobebyggelse på 2 etasjer, og er derfor planlagt med tilsvarende byggehøyde. 

Problemstillinger i planarbeidet har vært knyttet opp til tilpasning og konsekvenser for naboer, trafikksikkerhet og mobilitet.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]


Publisert

Tags: