Gulen industrihamn

Detaljreguleringsplan for Gulen industrihamn vart godkjent i kommunestyret i Gulen kommune den 18.10.18.

Planområdet ligg i Halsvika i Gulen kommune og er på om lag 1002 daa. Reguleringsplanen legg til rette for vidare utvikling av næringsområdet. Det er allereie etablert næringsbygg og næringsverksemd innanfor planområdet. Næringsbygget inneheld hotellovernatting, basseng, kontor og daglegvarebutikk. Bakgrunnen for planarbeidet er eit ynskje om å utvide eksisterande næringsverksemd og leggje til rette for ei vidare utvikling av næringsområdet.

Skriv ut