Publisert:

Vedlagte Filer:

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023.

Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg mellom to utbygde næringsområde, og vil såleis bidra til meir næringsaeral i nærleik av eksisterande næringsområde i Alver kommune. Planområdet er i dag ubygd, og det går ein tursti gjennom området.

I overordna plan er området avsett til næring og LNF-areal. Den tiltenkte næringsfunksjonen reguleringsplanen legg opp til, er i hovudsak lagerverksemd og annan plasskrevjande næring. Det regulerast opp til seks næringsareal som kan delast i tomter ved detaljprosjektering.

Problemstillingar i planarbeidet har vore tilrettelegging av turveg i planområdet, redusering av CO2 utslepp, fjernverknad frå kringliggjande LNF område og trafikkløysingar som hindrar gjennomkøyring av tung trafikk.

Tilsvarande

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]


Publisert

Tags: