Publisert:

Eidet, Foldnes

Detaljreguleringsplan for Eidet, gnr. 36, bnr. 11 m.fl. Foldnes vart samrøystes vedteke i Fjell kommunestyre 26.05.2016.Planen legg til rette for oppføring av to bustadblokker med 19 bustadeiningar og tilhøyrande vegar, fortau, gangvegar, leikeplass, badeplass og parkering. Blokkene skal ha varierande høgder mellom 10,7 og 17,5 meter. Det er sikra opparbeiding og tilrettelegging av leikeplassen, uteopphaldsareala, gangvegane og badeplassen.

Tiltakshavar har vore Straume Mesterbygg AS.

Tilsvarande

Galteråsen næringsområde

Galteråsen næringsområde med arealplan ID 46312021002 vart vedteken av Alver kommunestyre 22.06.2023. Planframlegget legg til rette for etablering av nytt næringsområde i Galteråsen. Området ligg […]

Kvernslåttvegen 1 illustrasjon

Kvernslåttvegen 1 vedtatt

Kvernslåttvegen 1 med arealplanID 70010000 ble godkjent i bystyret 21.06.2023 i sak 238/23. Planforslaget legger til rette for å etablere 10 leiligheter i konsentrert lavblokkbebyggelse […]

God sommar!


Publisert