Publisert:

Wernerholmsvei 71-73

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl) § 12-8 varsles det at det skal settes i gang arbeid med detaljreguleringsplan forWernerholmsvei 71-73,gnr. 41, bnr. 65 m.fl i Bergen kommune.

Med privat detaljreguleringsplan menes:
Privat reguleringsplan etter §§ 12-1 og 12-3, der privat grunneier, tiltakshaver (utbygger) m. fl. tar initiativ, avklarer dette med kommunale styresmakter, og deretter utarbeider detaljreguleringsplan. Forslag til plan blir sendt kommunen, som deretter tar over ansvaret for saksbehandlingen med innhenting av merknader til planen og eventuelt krever endringer i planen før den blir lagt fram for politisk vedtak.

Tiltakshaver:
Montasjekompaniet AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as og SE-arkitektur AS er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger på like nordøst for Hop Stasjon i Bergen og omfatter gnr. 41, bnr. 65 m.fl. Planområdet er vist i kartet vedlagt.

Dagens planstatus for området:
Planområdet ligger som byggeområde i kommuneplanens arealdel, på grensen til senterområde S16 – Hop bybanestopp. På grunn av nærhet til bybanestoppet ønsker en å gi planområdet en utnyttelsesgrad som reflekterer dette. I kommundelplanen for Ny-Paradis, Hop, Nesttun, Nesttun Vest er planområdet avsatt til bydel- og lokalsenter (Hop).Troldhaugvegen er regulert gjennom reguleringsplan fra 1976 (planid: 5120000).

Planens formål:
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å utvikle området med formål bolig og kontor.Som en konsekvens av dette skal en vurderer eierforholdet på den delen av Wernerholmvegen som planområdet omfatter.

Virkning av planen:
Reguleringsplanen vil legge rammene for tiltaket.

Informasjon og medvirkning:
For nærmere informasjon: Ard arealplan, tlf. 55 31 95 00.

Merknader til oppstartmeldingen:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig til:

Ard arealplan
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 24. des. 2012.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet. Deretter blir det sendt til Bergen kommune for saksbehandling.

Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Varselkart Bjørnsons gate, næringsbygg

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, gnr. 162, bnr. 555 m.fl., Bjørnsons gate, næringsbygg i Bergen […]

Plankart Eidsøyra

Eidsøyra

Endring av gjeldande reguleringsplan for Eidsøyra etter forenkla prosess. Reguleringsplan Ein reguleringsplan består av arealplankart med tilhøyrande reguleringsføresegn og planskildring som angjer bruk, vern og […]

Forslag utvidet varselkart RAN seglbåthamn

RAN seglbåthamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR  REGULERINGSPLAN RAN SEGLBÅTHAMN I medhald av plan og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det med dette varsla om detaljregulering for […]

Utviding av planområde for Stølsmarka

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det varsla om utvida plangrense for Stølsmarka, gnr. 137, bnr. 693, mfl. i Alver kommune […]