Publisert:

Vestli nord

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av endring eller mindre endring av del av reguleringsplanen Planid 9615000, ARNA. GNR 284 BNR 52, VESTLI NORD. Bergen kommune.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende bestemmelser og beskrivelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Mindre endringer i henhold til PBL § 28-1 nr. 2 må avgjøres skjønnsmessig i hver enkelt sak.

Tiltakshaver:
Sameiet Garnestona er tiltakshaver.
Ard arealplan er konsulent for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger på Garnes i Arna bydel og omfatter deler av gnr. 284 bnr. 513. Planområdet er vist i vedlagt kart.

Planen sitt formål:
Området er i dag regulert i reguleringsplan 9615000, ARNA. GNR 284 BNR52, VESTLI NORD, med reguleringsendringer med planid 9615001 og 9615002. Hensikten med denne endringen er å tilrettelegge for ca. 10 nye parkeringsplasser og lekeplass ved blindveien til Kjelånæ 11. Området som skal endres er i dag regulert til fellesareal/lek.

Innkomne merknader vil være retningsgivende for om planendringen skal behandles som en endring eller mindre endring.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 25. feb. 2013.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet. Forslaget blir deretter sendt Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det vil da bli mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Tilsvarande

Reguleringsendring Sætveit

Sætveit

Endring av gjeldande reguleringsplan Sætveit del av gnr. 332 bnr. 176 etter forenkla prosess. På vegne av tiltakshavar Brødrene Handegard Eigedom AS søkjer Ard arealplan […]

Lonaneset bustad

Avgrensa varsel om utviding av detaljregulering Lonaneset bustad – Lonevåg

I samsvar av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 varslast utviding av plangrense for detaljregulering for Lonaneset bustad – Lonevåg, gbnr. 13/157, 13/158, 13/159 m.fl., […]

Forslag utvidet varselkart RAN seglbåthamn

RAN seglbåthamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR  REGULERINGSPLAN RAN SEGLBÅTHAMN I medhald av plan og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det med dette varsla om detaljregulering for […]

Planavgrensing_varslingskart Mosebakken

Jacob Kjødes veg/Mosebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana, gnr. 41, Bnr. 137,345, 366 […]


Publisert