Publisert:

Alverflaten næringsområde

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Alverflaten, gnr. 137 bnr. 325,469 m.fl., Lindås kommune

Grunneierne Hillestad, Myking, Lundøy, Moberg, Aase m. fl. er tiltakshavarar.
Ard arealplan as er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet ligg på Alverflaten i Lindås kommune, nordaust for Alvervegen mellom Alversund og Knarvik. Planområdet er i dag uregulert og delvis utbygd med næringsverksemd. Området er avgrensa av bustadområde i sør, eksisterande næringsområde i nord og LNF område mot vest.

Planområdet er på ca. 41 daa og er vist på vedlagt kart. Formålet med reguleringsplanen er å leggje til rette for regulering og utviding av eksistarande industri og næringsområde.

Vi inviterer til samarbeid og medverkand i den komande planprosessen. Innspel eller merknader som angår planens løysingar eller som gjeld særlige behov kan sendast skriftleg eller elektronisk til: Ard arealplan as, Domkirkegaten 3, 5017 Bergen. E-post: post@ardarealplan.no

Frist for merknader er sett til 15. august 2014.

Alle mottekne dokument blir sendt kommunen saman med planforslaget. Meir informasjon kan du få ved å kontakte Ard arealplan as på tlf. 55 31 95 00.

Tilsvarande

Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av Detaljregulering for Austmarka Sør- Solstrand – Gnr. […]

Fjellanger næringspark plankart kunngjering

Fjellanger næringspark, Alver kommune

I samsvar med plan og bygningslova (§12-8) varslast det oppstart av detaljreguleringsplan for Fjellanger næringspark, gbnr. 104/55 i Alver kommune. Nasjonal arealplan ID er 46312022004. […]

Lambhusbegen

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, Gbnr 150/214 m.fl. – Skoge, Øygarden kommune. PlanID: 20220012.

Utvidet planavgrensning_Lygra

Utvidelse av Detaljregulering for Lygren Indre

BEGRENSET VARSLING Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i januar 2022 for Lygren indre. Planarbeidet ble varsla i tråd med plan- og bygningsloven […]


Publisert