Alverflaten næringsområde

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong detaljregulering for Alverflaten, gnr. 137 bnr. 325,469 m.fl., Lindås kommune

Grunneierne Hillestad, Myking, Lundøy, Moberg, Aase m. fl. er tiltakshavarar.
Ard arealplan as er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet ligg på Alverflaten i Lindås kommune, nordaust for Alvervegen mellom Alversund og Knarvik. Planområdet er i dag uregulert og delvis utbygd med næringsverksemd. Området er avgrensa av bustadområde i sør, eksisterande næringsområde i nord og LNF område mot vest.

Planområdet er på ca. 41 daa og er vist på vedlagt kart. Formålet med reguleringsplanen er å leggje til rette for regulering og utviding av eksistarande industri og næringsområde.

Vi inviterer til samarbeid og medverkand i den komande planprosessen. Innspel eller merknader som angår planens løysingar eller som gjeld særlige behov kan sendast skriftleg eller elektronisk til: Ard arealplan as, Domkirkegaten 3, 5017 Bergen. E-post: post@ardarealplan.no

Frist for merknader er sett til 15. august 2014.

Alle mottekne dokument blir sendt kommunen saman med planforslaget. Meir informasjon kan du få ved å kontakte Ard arealplan as på tlf. 55 31 95 00.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler