Publisert:

Frist er satt til:

1. januar 1970

Troldhaugvegen

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid forFana, gnr. 41 bnr. 636 mfl. Troldhaugvegen i Bergen kommune.

Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet første gang 16.09.17. Grunnet ulike forhold har planarbeidet tatt tid og det har således blitt stilt krav fra Bergen kommune om at planarbeidet må varsles på ny.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
T & D Holding AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet, i samarbeid med Grung arkitektur as

Planområdet:
Planområdet ligger sentralt plassert på Hop i Fana bydel, og omfatter gnr. 41. bnr. 636 mfl. Planområdet ligger i nærheten av gode gang- og sykkelforbindelser og har god kollektivdekning. Bybanestoppet på Hop ligger i gangavstand, ca 700 m fra planområdet. Innenfor planområdet er det i dag en enebolig, og nabobebyggelsen består av leilighetsbygg og eneboliger.
I kommuneplanens arealdel for 2018-2030 ligger planområdet i sone 3, ytre fortettingssone.
I kommunedelplan for Ny-Paradis, Hop, Nesttun og Nesttun med planid 15700000 er området avsatt til eksisterende boligområde.

Planen sitt formål:
Planens formål er å øke utnyttelsesgraden og å legge til rette for boliger. Det legges opp til at eksisterende enebolig på gnr 41 bnr 636 rives. Planområdet ligger innen gangavstand til bybanestopp, og det vurderes derfor å legge rette for en relativt høy utnyttelse.

Det vil i planarbeidet vurderes å regulere/ sikre gangforbindelse frem til gang- og sykkelvegen vest for planområdet.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Mer informasjon kan leses på nettsiden til www.ardarealplan.no. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Merknader som ble sendt inn ved forrige varsling vil følge planforslaget og trengs ikke sendes inn på nytt.
Det er heller ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 19.11.2019.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

1. januar 1970
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Forslag utvidet varselkart RAN seglbåthamn

Frist:

1. januar 1970

RAN seglbåthamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR  REGULERINGSPLAN RAN SEGLBÅTHAMN I medhald av plan og bygningslova (pbl.) […]
Planavgrensning Nilsvikhaugane aust

Frist:

22. februar 2022

Nilsvikhaugane aust

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert […]
Varslingskart Tellnes næringspark

Frist:

3. august 2022

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]

Frist:

11. august 2023

Utviding av planområde for Stølsmarka

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det varsla om utvida plangrense […]

Publisert