Publisert:

Frist er satt til:

1. januar 1970

Filer:

Solsvik

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong reguleringsendring eller mindre endring av planID: 20070051 Solsvik 25/1 m. fl., Fjell kommune.

Jan-Ove Fjellhaug, Roger Fjellhaug, Sergey Kramarov og Christian Øxnevald-Gundersen er tiltakshavarar.
Ard arealplan as er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet ligg på Solsvik, rundt 17 km nordvest for Straume. Planområdet er del av
planID: 20070051 og er regulert til felles grøntareal. Den delen av planområdet som ikkje grensar til eksisterande plan grensar i sørvest til fire eksisterande einebustader. Planområdet er på 0,646 daa.

Dei fire eksisterande einebustadene til planområdet har i dag ein smal og lite trafikksikker veg. I reguleringsplanen som vert søkt endra er det regulert inn ein  ny veg som einebustadene kan kople seg på slik at dei får ein betre og meir trafikksikker tilkomstveg.

Vi inviterer til samarbeid og medverknad i den komande planprosessen. Innspel eller merknader som angår planen sine løysingar eller som gjeld særskilde behov kan sendast skriftleg eller elektronisk til: Ard arealplan as, Domkirkegaten 3, 5017 Bergen. E-post:

Frist for merknader er sett til 04.02.2014.

Meir informasjon kan du få ved å kontakte Ard arealplan as. Tlf 55 31 95 00.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

1. januar 1970
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Utvidet planavgrensning_Lygra

Frist:

7. oktober 2022

Utvidelse av Detaljregulering for Lygren Indre

BEGRENSET VARSLING Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i januar 2022 for Lygren […]
Hva viser kartet?

Frist:

26. januar 2024

Detaljregulering for Haugaseto, Øygarden kommune

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det med dette sendt ut […]
Plankart Eidsøyra

Frist:

7. januar 2022

Eidsøyra

Endring av gjeldande reguleringsplan for Eidsøyra etter forenkla prosess. Reguleringsplan Ein reguleringsplan består av arealplankart […]
Varslingskart Tellnes næringspark

Frist:

3. august 2022

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]

Publisert