Publisert:

Solsvik

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert det med dette varsla at det skal setjast i gong reguleringsendring eller mindre endring av planID: 20070051 Solsvik 25/1 m. fl., Fjell kommune.

Jan-Ove Fjellhaug, Roger Fjellhaug, Sergey Kramarov og Christian Øxnevald-Gundersen er tiltakshavarar.
Ard arealplan as er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet ligg på Solsvik, rundt 17 km nordvest for Straume. Planområdet er del av
planID: 20070051 og er regulert til felles grøntareal. Den delen av planområdet som ikkje grensar til eksisterande plan grensar i sørvest til fire eksisterande einebustader. Planområdet er på 0,646 daa.

Dei fire eksisterande einebustadene til planområdet har i dag ein smal og lite trafikksikker veg. I reguleringsplanen som vert søkt endra er det regulert inn ein  ny veg som einebustadene kan kople seg på slik at dei får ein betre og meir trafikksikker tilkomstveg.

Vi inviterer til samarbeid og medverknad i den komande planprosessen. Innspel eller merknader som angår planen sine løysingar eller som gjeld særskilde behov kan sendast skriftleg eller elektronisk til: Ard arealplan as, Domkirkegaten 3, 5017 Bergen. E-post: post@ardarealplan.no

Frist for merknader er sett til 04.02.2014.

Meir informasjon kan du få ved å kontakte Ard arealplan as. Tlf 55 31 95 00.

Tilsvarande

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av Detaljregulering for Tellnes næringspark- Gbnr. 53/109 m.fl. […]

RAN seglbåthamn

VARSEL OM UTVIDA PLANGRENSE FOR  REGULERINGSPLAN RAN SEGLBÅTHAMN I medhald av plan og bygningslova (pbl.) § 12-8 vert det med dette varsla om detaljregulering for […]

Jacob Kjødes veg/Mosebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Fana, gnr. 41, Bnr. 137,345, 366 […]

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av Detaljregulering for Austmarka Sør- Solstrand – Gnr. […]


Publisert