Publisert:

Frist er satt til:

19. august 2019

Solheimsgaten

Varsel om reguleringsendring av reguleringsplan Årstad,
gnr. 158 bnr. 45 mfl. Solheimsgaten, arealplan-ID 1201_63400000

I samsvar med plan – og bygningsloven (pbl.) §12-14, varsles det på vegne av tiltakshaver E.S. Solheimsgaten 58 as at det vil sendes søknad til Bergen kommune om reguleringsendring av reguleringsplanen for Årstad, gnr. bnr. 45 mfl. Solheimsgaten, arealplan-ID 1201_63400000 etter rutinen for forenklet prosess.

Det er i tillegg til dette brevet laget en forenklet planbeskrivelse som beskriver ønsket endring.

Tiltakshaver E.S. Solheimsgaten 58 as ønsker å få endret antall boenheter i bygget for å tilrettelegge for tjenesteyting i to av tre leiligheter i andre etasje i bygget i Solheimsgaten 58. Endringen medfører at tilrettelegging for bilparkering i parkeringsskjeller går ned, mens tilrettelegging for sykkelparkering samme sted går opp. Det tilrettelegges også for mulighet for vask og reparasjon av sykkel i parkeringskjeller.

Nærhet til sentrum og ulike kollektivtilbud tilsier at behovet for én parkeringsplass per boenhet er tilstrekkelig.

Gjeldende reguleringsplan med arealplan-ID 1201_63400000 ble vedtatt 21.06.17. Det ble gjennomført en mindre reguleringsendring av planen i 2018, herunder plankart datert 29.01.18 og bestemmelser datert 30.01.18. Endringen ble gjennomført som en administrativ reguleringsendring i samsvar med bystyrets vedtak. Utførte endringer av planbestemmelsene fra 2018 vises tydelig i fotnoter. Se vedlegg av gjeldende bestemmelser.

Foreslåtte endringer i 2019 vil i denne omgang berøre plankart og bestemmelser.

For å få frem de aktuelle endringene i planbestemmelsene til reguleringsplanen for Solheimsgaten 58 gjengis både gjeldende bestemmelser datert 09.02.18 og forslag til endrede bestemmelser datert 05.06.19. Kun utdrag fra hver av disse bestemmelsene blir gjengitt, se vedlegg av varslingsbrevet.

Plankartet
Plankartet er endret med nytt formål i samsvar med oppdaterte bestemmelser. Fra B/F/K til BKB. Kun området som får endret benevnelse er tatt med i endringen. Plankartet beholder samme plan-ID som tidligere: 63400000. Godkjent plankart samt forslag til oppdatert plankart legges ved.

Plankartet er oppdatert med nytt grunnkart.

Plangrense og grenser mot andre eiendommer endres ikke. Vedtatte planbestemmelser for reguleringsplanen samt forslag til reviderte planbestemmelser ligger ved. Godkjent plankart og oppdatert plankart ligger ved.

Merknader
Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen
e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av innspill eller merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokument, innspill og merknader vil bli sendt til Bergen kommune sammen med forslag til endring for området.

Frist for innspill/merknader er satt til 19.08.19 (syv uker).

Videre saksgang.
Dersom planen etter gjennomgang av innspill og merknader kan gjennomføres som en forenklet prosess vil denne bli sendt Bergen kommune for saksbehandling med nødvendig dokumentasjon.

Dersom planen må gå som en ordinær reguleringsendring vil nødvendig materiell utarbeides som så sendes til Bergen kommune for saksbehandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

19. august 2019
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varselkart Børøy

Frist:

22. februar 2022

Børøy

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 vert […]
Varslingskart Austmarka Sør-Solstrand

Frist:

30. september 2022

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]
Planavgrensing_varslingskart Mosebakken

Frist:

13. mai 2022

Jacob Kjødes veg/Mosebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles […]
Hva viser kartet?

Frist:

26. januar 2024

Detaljregulering for Haugaseto, Øygarden kommune

I medhald av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 vert det med dette sendt ut […]