Publisert:

Frist er satt til:

27. august 2023

Rollandslia bofellesskap, Bergen kommune

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Åsane, Gnr. 208, Bnr. 216, Rollandslia, bofellesskap, Reguleringsplan i Bergen kommune. PlanID: 71300000.

En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser.

Forslagsstiller og konsulent

Forslagsstiller er Bergen kommune v/ Etat for utbygging. Bestiller av prosjekter er Byrådsavdelingen for helse og omsorg. Ard arealplan er i samarbeid med HLM Arkitektur konsulenter for planarbeidet.

Planområdet

Planområdet ligger på Rollandslia i Åsane bydel, like ved fylkesveg 578. Planområdet ligger i ytre fortettingssone, og er regulert til fremtidig bebyggelse og anlegg og nåværende grøntstruktur i kommuneplanens arealdel (KPA 2018). Eiendommen består i dag av avdeling Kollåsen som er del av Rolland skole, og huser elever fra 1. til 3. trinn. Elevene på Kollåsen skal fortsette å bruke grendaskolen mens ny Rolland skole blir bygget.

Sør for planområde ligger Norlandia Rollandslia barnehage. Øvrig bebyggelse i nærområde består av eneboliger, rekkehus, og større frittliggende boligbygg. 

Planen sitt formål

Formålet med planen er å legge til rette for et bofellesskap med inntil 16 private boenheter for unge funksjonshemmede. De framtidige beboerne vil være unge mennesker som grunnet skader eller andre funksjonsnedsettelser ikke kan bo i egen bolig. Da det er mangel på bofelleskap tilrettelagt for funksjonstapet, bor de i dag på sykehjem. Målet er å skape et bofellesskap uten institusjonspreg, med gode bokvaliteter, og som kan fungere godt som en del av nærmiljøet. Planforslaget ønsker å legge til rette for at eksisterende tilbud i området opprettholdes ved at grusbane rustes opp, og at nye mulige tilbud tilføres som f.eks plantekasser for nærmiljøet. I ettertid av oppstartsmøte har plangrepet blitt endret, mens illustrasjonene i vedlagt stedsanalyse viser det gamle plangrepet. Det nye plangrepet er illustrert i vedlagte illustrasjoner.

Eiendommen i planområdet disponerer noen av parkeringsplassene på naboeiendommen i sør. Enkelte av beboerne disponerer egen bil, og prosjektet vil dermed legge til rette for flere HC-parkeringsplasser til beboere, i tillegg til parkeringsplassene eiendommen disponerer. Det vil også arbeides med å finne en god og trafikksikker løsning for snuplass/bussholdeplass i planområdet sammen med Vestland fylkeskommune.

Det skal arbeides med hvordan gangvegnettet og naturområdet kan forbedres, uten forringelse av viktige naturtyper eller den økologiske korridoren i planområdet.

Etat for utbygging har høye klima- og miljøambisjoner, og temaet vil være en viktig del av videre arbeid med prosjektet.

Merknader til varsel om oppstart

Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen.

Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan AS
c/o Damsgårdveien 135
5160 Laksevåg

E-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist

Frist for merknader er satt til 27.08.2023. Dette gir en frist på 3 uker.

Videre saksgang

Etter at merknadsfristen er ute vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter 1. gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

27. august 2023
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Planavgrensing_varslingskart Mosebakken

Frist:

13. mai 2022

Jacob Kjødes veg/Mosebakken

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles […]
Varslingskart Akkjerhaugen

Frist:

12. mai 2022

Akkjerhaugen

NY VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 […]
Varslingskart Tellnes næringspark

Frist:

3. august 2022

Detaljregulering for Tellnes næringspark

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast […]
Reguleringsendring Sætveit

Frist:

7. april 2022

Sætveit

Endring av gjeldande reguleringsplan Sætveit del av gnr. 332 bnr. 176 etter forenkla prosess. På […]

Publisert

Tags: