Skjelåsen

På vegne av tiltakshavar B Telle Trearbeid AS vil Ard arealplan as med dette varsle om endring av planid 20050101 Skjelåsen, Drange, gnr. 20 bnr. 34. Gjennomgang av merknader etter varsling vil avgjere om det vert ei mindre endring eller reguleringsendring.

Sætveit hyttefelt II

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering for Sætveit hyttefelt II, gnr. 32 bnr. 1,176 m.fl., i Jondal kommune. I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-9 vert forslag til planprogram i samband med reguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn.