Sætveit hyttefelt II

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering for Sætveit hyttefelt II, gnr. 32 bnr. 1,176 m.fl., i Jondal kommune. I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-9 vert forslag til planprogram i samband med reguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn.

Dalstø – Mjåtveitstø

I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-2, 12-8 og 12-14 vert det varsla oppstart av områderegulering for Dalstø – Mjåtveitstø gnr./bnr. 18/1, 19/67, 22/254, 22/255 m.fl. i Meland kommune.

Austmarka øvre

På vegne av tiltakshavar Austmarka Panorama AS varslar Ard arealplan as med dette om at det vil verte søkt om mindre endring av planID 12602010000100 Austmarka øvre, gnr. 79, del av bnr. 11 og 102 m.fl. med heimel i plan og bygningsloven § 12-14.