Osvegen

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Osvegen, gnr. 44, bnr. 114, m. fl. Bergen kommune.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Fana Blikk eiendom er tiltakshaver
Ard arealplan as i samarbeid med Link arkitektur as, er konsulenter for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet er på ca. 3 daa og ligger sentralt plassert sørøst for Skjoldskiftet. Planområdet er avgrenset av E39 i sør, og skogsområde langs Nesttunelven i nord og vest. I øst grenser planområdet til Osvegen og avkjøring mot Midttun skole. Planområdet er i dag delvis utbygd med to bolighus og en rubbhall.

Dagens planstatus for området:
Planområdet er avsatt til sentrumsområde for Nesttun i kommuneplanens arealdel og vil føre til mindre endringer i gjeldene reguleringsplaner i området.

Planen sitt formål:
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for næringsbygg/kontor.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende prosessen. Innspill eller merknader som angår løsninger eller gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 18.september 2013

Videre saksgang:
Etter meldingsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler