Publisert:

Oksla, Revahjellane

Varsel om utvidelse av planområde

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet utvidelse av planområdet for reguleringsplan for Oksla, Revahjellane, Indre Arna, gnr. 301, bnr. 3 m. fl., Bergen kommune.Tidligere varsling:
Oppstart av planarbeidet ble varslet 25. februar 2013 med varslingsfrist 15. april 2013. Planen ble lagt på offentlig høring 10. august 2014 med merknadsfrist 23. september 2014.

Utvidelsen av planområdet:
Planområdet som lå til offentlig høring hadde mindre justeringer av plangrensen som er knyttet til eksisterende og ny infrastruktur. Disse områdene er merket med svart skravur i varslingskartet i menyen til høyre.

Etter høring og på bakgrunn av innspillene er det vurdert at planen skal utvides langs Mjeldheimskleiva mot nord slik at det kan reguleres fortau som forbinder eksisterende gangvei mot Arna stasjon med planområdet. Dette er merket med oransje skravur i varslingskartet i menyen til høyre.

Det er knyttet skredfare til de vestlige delene av planområdet, og NVE kom etter høringen med innsigelse knyttet til dette. Det er derfor gjort en ny vurdering av sikringstiltak, og disse må gjennomføres utenfor tidligere varlset planområde. Dette arealet er merket med grønn skravur i varslingskartet i menyen til høyre.

Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planforslag som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyret sitt vedtak bindende for nye tiltak eller utviding av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Veno AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger i Indre Arna på vestsiden av «Arnadalen» og omfatter Oksla, Kalvdalen og deler av Mjeldheimskleiva. Planområdet er på 65 daa og er vist på vedlagt kart. Planområdet er satt til boligområde i gjeldende kommuneplan for Bergen kommune. Planområdet grenser mot landbruk-, natur- og friluftsområde i vest og i sør og mot eksisterende boligområder i nord. I vest grenser området til Hardangervegen.

Merknader til utvidelsen av planområdet:
Innspill eller merknader som angår utvidelsen av planområdet kan sendes skriftlig til:

Ard arealplan as
Domkirkegaten 3
5017 Bergen

e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt Bergen kommune.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 14. august 2015.

Tilsvarande

Utvidelse av Detaljregulering for Lygren Indre

BEGRENSET VARSLING Det vises til varsel om oppstart for reguleringsplanarbeid i januar 2022 for Lygren indre. Planarbeidet ble varsla i tråd med plan- og bygningsloven […]

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, gnr. 162, bnr. 555 m.fl., Bjørnsons gate, næringsbygg i Bergen […]

Sætveit

Endring av gjeldande reguleringsplan Sætveit del av gnr. 332 bnr. 176 etter forenkla prosess. På vegne av tiltakshavar Brødrene Handegard Eigedom AS søkjer Ard arealplan […]

Austmarka Sør-Solstrand

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast det oppstart av Detaljregulering for Austmarka Sør- Solstrand – Gnr. […]


Publisert