- Ard arealplan - https://www.ardarealplan.no -

Nordre Gommershaugen

Utvidelse av tidligere varslet planområde – begrenset varsling.

Det vises til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid i desember 2016 og i januar 2017 for Ytrebygda, gnr. 115 bnr. 42 mfl. Nordre Gommershaugen i Bergen kommune.

Planområdet utvides etter krav fra Bergen kommune ved Bymiljøetaten. Kommunen ønsker at det reguleres ytterligere vegareal og grøntareal. Resterende vegareal fra gjeldende reguleringsplan (planID:5500000) bør sikres som offentlig gang- og sykkelveg for å lage en sammenhengende skoleveg til Ytrebygda skole. I tillegg ønsker kommunen å regulere gnr 115 bnr 92 til offentlig friområde for å sikre allmennheten tilgang til Birkelandsvannet.

Tiltakshaver og konsulent:
Marka Utbygging as er tiltakshaver. Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.

Merknader til varsel om utvidelse av planområdet:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 24. november 2017.