Publisert:

Frist er satt til:

1. januar 1970

Nesttunvegen 100

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Fana, gnr. 42 bnr. 26 m.fl., Nesttunvegen 100 i Bergen kommune.Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved bystyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Nesttunveien 100 AS v/ Zurhaar & Rubb AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as, i samarbeid med B+B arkitekter as, er konsulenter for planarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger i Nesttun sentrum i Fana bydel, og omfatter gnr. 42. bnr. 26 m.fl. Planområdet er lokalisert mellom Nesttunvegen og gågaten på Nesttun, Østre Nesttunvegen, og omfatter store deler av arealet med fortau på begge sider sør for torget på Nesttun. Nærområdet i Nesttun sentrum har et bymessig sentrumspreg, og består av hovedsakelig av butikker, restauranter og annen næringsvirksomhet på gateplan, kontorer, diverse helsetjenester og enkelte leiligheter i etasjene over. I vest grenser planområdet til Nesttunvegen og i øst er grenser det til bybanetraseen. Planområdet er avsatt til bydel- og lokalsenter i kommunedelplan Ny-Paradis, Hop. Nesttun, Nesttun Vest, planID:15700000 som ble vedtatt i 2001. Planområdet inngår i reguleringsplan for Nesttun sentrum, planID:16370000, vedtatt i 2005, og er her avsett til sentrumsformål.

Planen sitt formål:
Formålet med planen er å legge til rette for kontor, forretning og eventuelt boliger. På gateplan legges det opp til publikumsrettede funksjoner. Foreløpige vurderinger viser at det blir lagt opp til 6 etasjer. Smauet/kobling mellom Østre Nesttunvegen og Nesttunvegen skal beholdes. Solberggården i Nesttunvegen nr. 100 skal bevares i tråd med §3.3 i bestemmelsene i reguleringsplan for Nesttun sentrum, mens bakbygget skal rives for å gjøre plass til nytt bygg.

Merknader til varsel om oppstart:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Mer informasjon finnes på nettsiden til www.ardarealplan.no. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:

Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen

e-post:

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 12. april 2017.

Videre saksgang:
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Har du innspel?

Obs du kan kun komme med innspel før fristen har gått ut.

Frist er satt til:

1. januar 1970
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Tilsvarande kunngjeringar

Varselkart Bjørnsons gate, næringsbygg

Frist:

20. desember 2021

Bjørnsons gate, næringsbygg

KlimagassberegningerI henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for Årstad, […]

Frist:

27. august 2023

Rollandslia bofellesskap, Bergen kommune

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan Åsane, Gnr. […]
Lambhusbegen

Frist:

16. januar 2023

Detaljregulering for Lambhusvegen, Skoge i Øygarden kommune.

I samsvar med plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varslast oppstart av detaljregulering for Lambhusvegen, […]
Varslingskart Akkjerhaugen

Frist:

12. mai 2022

Akkjerhaugen

NY VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-8 […]

Publisert