Lono

I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet at det skal igangsettes detaljregulering for Arna, Gnr. 295, Bnr. 133 m. fl. Lono. Detaljregulering. Bergen kommune.
Reguleringsplan:
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende reguleringsbestemmelser og planforslag som angir bruk, vern og utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyret sitt vedtak bindende for nye tiltak eller utviding av eksisterende tiltak.

Tiltakshaver og konsulent:
Optibo AS er tiltakshaver.
Ard arealplan as er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Planområdet:
Planområdet ligger ved Moldalia, nordøst av Lone sentrum, og er del av områdene Lone og Espeland i Arna bydel. Skåldalselva deler planområdet i to. Planområdet er på ca. 39 daa og er vist på vedlagt kart. Planområdet er avmerket som boligområde i gjeldende kommuneplan for Bergen kommune. Planområdet grenser mot landbruk-, natur- og friluftsområde i øst, mot grønnstruktur i sørøst og mot eksisterende boligområder sør, vest og i nord. Skåldalselva er del av prioritert vassdrag A7 Arnavassdraget.

Reguleringsplanen sitt formål:
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse og infrastruktur knyttet til dette.

Merknader til oppstartsmeldingen:
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende prosessen. Innspill eller merknader som angår løsninger eller gjelder særlige behov kan sendes skriftlig til:

Ard arealplan as
Domkirkegaten 3
5017 Bergen
e-post: post@ardarealplan.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt Bergen kommune sammen med planforslaget.

Merknadsfrist:
Frist for merknader er satt til 8. mai 2013.

Videre saksgang:
Etter meldingsfristen vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Skriv ut

Kart og tilleggsfiler